variátoryZákladní informace

Koncepce

Variátory základního provedení - řeší všechny požadavky na plynule měnitelné převody od 0,85 do 21 kW výkonu, s regulačním rozsahem do max. 1:6 a libovolnými výstupními otáčkami. Je toho dosaženo účelným rozdělením velikostí variátorů a výhodným spojením se stavebnicově řešenými předlohami na vstupní a výstupní straně.

Variátory dodrží otáčky v libovolné výši i při proměnném zatížení, neboť přenos síly je bez skluzu. Předností jsou minimální požadavky na prostor.

Výkon základního variátoru Ize zvýšit až na 55 kW zařazením diferenciální předlohy na vstupní stranu variátoru při současném snížení regulačního rozsahu.

Rozsah výstupních otáček Ize dále zvýšit zařazením planetové nebo přesouvatelné předlohy na výstupní stranu variátoru.

Plynulá změna otáček

Základními prvky plynulé změny otáček u variátorů jsou dva páry kuželových drážkovaných kotoučů a lamelový řetěz. Drážkované kotouče jsou uloženy na hnacím a hnaném hřídeli a jsou na nich axiálně přesouvatelné. Mezi těmito dvěma páry kotoučů probíhá nekonečný lamelový řetěz, který spojuje oba páry kotoučů - mění rotační pohyb hnacích kotoučů v přímočarý a na kotoučích hnaných znovu v rotační. Nekonečný lamelový řetěz sestává z řady článků, vzájemně spojených čepy; uvnitř článku jsou uspořádány příčně posuvné lamely.

Změny převodu se dosahuje tím, že jeden pár kotoučů se k sobě přitlačuje, druhý, vázaně na prvním, se oddaluje. U páru kotoučů k sobě přitlačovaných je řetěz vysouván na větší průměr, u protějších se sesouvá na menší průměr. Požadovaný převod se nastavuje prostřednictvím dvouramenných pák otočně uložených na středovém šroubu.

Servisní faktory

Hodnoty výkonů a krouticích momentů, uváděné v tabulkách, platí pro normální jednosměrný provoz a pro nepříliš časté rozbíhání. Pro jiné provozní poměry je nutno pro určení velikostí variátoru zjistit ekvivalentní výkon použitím součinitelů uvedených v následující tabulce:

Provozní podmínky Součinitel
Počet spuštění za hodinu 10 1 ks
nad 10 1,3
Počet provozních hodin do 8 1 kh
od 8 do 16 1,3
od 16 do 24 1,5
Charakter zatížení stálé 1 kz
přerušované 1,3
nárazové 1,5

Určení ekvivaletního výkonu

Příklad:
Určení velikosti variátoru pro pohon stroje s těmito požadavky:

 Plynule regulovatelné otáčky ...............  420-1250
 Výkon Ns  při nmin ...........................  asi 0,75kW
 při nmax ..........................  asi 1kW
 Počet spouštění .....................................  do 10/hod
 Charakter provozu .................................  nepřetržitý
 Zatížení ....................................................  nárazové

Určení ekvivalentního výkonu:

 Nmin  = Ns x ks x kh x kz
 = 0,75 x 1 x 1,5 x 1,5
 = 1,68 kW
 Nmax  = Ns x ks x kh x kz
 = 1 x 1 x 1,5 x 1,5
 = 2,25 kW

Podle vypočtených hodnot se volí variátor velikostí 2 s následujícími hodnotami podle tabulek:

 Hnací otáčky  n  = 720 ot/min
 Výstupní otáčky  nmin  = 415 ot/min
 nmax  = 1245 ot/min
 Výkon  Nmin  = 1,9 kW
 Nmax  = 2,6 kW

Regulační rozsah

Regulačním rozsahem variátoru se rozumí poměr minimálních a maximálních výstupních otáček. Maximální regulační rozsah variátorů je 1:6.

Typizované regulační rozsahy, se kterými jsou variátory běžně dodávány, jsou 1:3, 1:4,5 a 1:6. Na přání zákazníka se nastaví variátor na jakýkoliv regulační rozsah do rozsahu 1:6.

Otáčky, výkon, kroutící moment

Horní hranice doporučená pro otáčky výstupního hřídele variátoru je 1800 ot/min a doporučená spodní hranice 200 ot/min.

Typizovaná řada variátorů (s hnacími otáčkami uvedenými v tabulkách) obsahuje optimální počet druhů převodů vzájemně sladěných s výkonem. Hodnoty výkonů a krouticích momentů jsou udány s ohledem na účinnost ozubených kol v předloze. Každý základní typ variátoru má několik variant podle zvoleného způsobu a umístění regulace, podle uspořádání vstupního a výstupního hřídele a u stojatých podle umístění víka.

Technická data regulačních mechanismů variátorů

Konce hřídelů jsou provedeny podle ISO v k7 a opatřeny závitovými důlky dle ČSN 01 4917.
Pera podle ČSN 02 2562.

Osová výška hřídelů je v toleranci ± 1/600 H.

Ukazatel a regulační kolečko musí být na stejné straně variátoru. V místě regulačního kolečka může být použita mechanická nebo elektrická dálková regulace.

Horní víko může být na straně A nebo B.

Variátor má být umístěn tak, aby horní víko bylo přístupné z důvodů seřízení variátoru nebo výměny řetězu a oleje. Uváděné množství oleje a hmotnost jsou hodnoty průměrné. Částečný pohled na ovládací část variátoru znázorňuje provedení regualce čepem. Regulace čepem není samosvorná.

Velikost Regulační rozsah Regulační šroub Regulační čep
Počet otáček Regul. moment Úhel nastavení Regul. moment
0 1:3 9 0,5 41° 1
1:4,5 10,25 51°
1:6 12 60°
1 1:3 8,15 0,7 48° 2
1:4,5 9,45 57°
1:6 10,75 66°
2 1:3 8,2 0,85 39° 4
1:4,5 10 47°
1:6 10,8 51°
3 1:3 10,5 1 45° 6
1:4,5 12,65 52°
1:6 13,25 56°
4 1:3 12,2 1,3 42° 10
1:4,5 14,7 57°
1:6 17,4 63°
5 1:3 15,3 1,5 48° 18
1:4,5 18,3 54°
1:6 19,6 58°
6 1:3 15 2 48° 30
1:4,5 18,6 53°
1:6 19,6 59°

Dodáváme přírubové motory pro velikosti 0 - 6.

Velikost Motor kW V Hz
"0" 4 AP 80-4 0,75 380/220 50 (60)
"1" 4 AP 90 L-4 1,5 380/220 50 (60)
"2" 4 AP 100 L-4 3 380/220 50 (60)
"3" 4 AP 112 M-4 5,6 (4) 380/220 50 (60)
"4" 4 AP 132 M-4 7,5 380/220 50 (60)
"5" VC 160 L-4 15 380/220 50 (60)
"6" VC 180 L-4 22 380/220 50 (60)

Informace o výrobku | nahoru | Typové označení